“Fijn dat ik zo snel terecht kon”
Persoonlijke zorg

Privacy

Wanneer u gebruikt maakt van de diensten van SALTDerma worden bij ieder bezoek uw gegevens geregistreerd.
Het betreft hier uw persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, Burger Service Nummer, gegevens van uw zorgverzekeraar etc.)
en uw medische gegevens (aangevraagde onderzoeken, zorgverlener, etc.)
Deze gegevens zijn uiterst persoonlijk en zeker niet bedoeld voor anderen dan voor uzelf en onze professionele medewerkers
die voor uw medische behandeling zijn ingezet.
Het spreekt voor zich dat wij zeer zorgvuldig met deze gegevens omgaan.
U kunt erop vertrouwen dat uw recht op privacy bij ons gewaarborgd is.

Regelgeving

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) bevat bepalingen voor zorgverleners en patiënten over dossiervorming, geheimhouding, inzagerecht, vernietiging van gegevens en toestemming tot het verstrekken van gegevens aan derden. Naast de WBGO is vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG bevat diverse regels om de privacy van personen verder te borgen, die ook voor SALTDerma van toepassing zijn. Eén van die regels is het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming, die SALTDerma uiteraard heeft benoemd.

Welke persoonsgegevens?

Uw huisarts of andere zorgverlener vraagt voor u een behandeling aan. Ten behoeve van deze behandeling worden uw gegevens vastgelegd.
De informatie die wij vastleggen is afkomstig uit het informatiesysteem van diegene die de verwijzing heeft aanvraagd, in de meeste gevallen is dit de huisarts. Het gaat hierbij om uw naam en adresgegevens, uw geboortedatum, uw geslacht, uw BSN nummer, verzekeringsgegevens, gegevens omtrent de verwijzing, indien nodig voor communicatie met u, uw telefoonnummer en/of e-mailadres.

Wie ziet uw gegevens?

Uiteraard ontvangt uw behandelend arts communicatie over uw behandeling op een veilige manier van SALTDerma. Hij of zij ontvangt alleen gegevens over de verwijzing en de eventuele behandeling, die door hem of haar is aangevraagd. Niet iedereen kan naar SALTDerma verwijzen. SALTDerma controleert altijd eerst de aanvragende zorgverleners. Alleen bij ons geregistreerde en erkende zorgverleners ontvangen terugkoppeling betreffende de verwijzing die door SALTDerma bij u is ingezet en uitgevoerd. De medewerkers van SALTDerma die zijn betrokken bij de uitvoering en behandeling van uw verwijzing hebben uiteraard ook inzicht in uw gegevens om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Daarnaast heeft de financiële administratie slechts beperkte inzage in de gegevens die nodig zijn voor de facturatie van het door SALT verrichte onderzoek. Wij sturen deze gegevens ook door naar Infomedics op basis van de coderingen zoals die landelijk zijn overeengekomen. Dit is nodig om te kunnen vaststellen of u een vergoeding van uw verzekeraar krijgt.  De ICT medewerkers van SALTDerma hebben geen inzage uw persoonsgegevens, tenzij dit noodzakelijk is voor de opsporing van fouten of het oplossen van storingen. Alle medewerkers van SALTDerma hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Uw rechten

Met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens heeft u een aantal specifieke rechten:

  • U krijgt op verzoek inzage in uw gegevens die wij over u hebben vastgelegd. U dient zich uiteraard te legitimeren alvorens wij u inzage kunnen geven.
  • U kunt een verzoek indienen tot correctie van uw gegevens, waaronder het wijzigen, aanvullen of verwijderen van uw gegevens.
  • U mag bezwaar maken tegen bepaalde wijzen van gebruik van uw gegevens.
  • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. We stellen het op prijs als u ons daarover informeert in het bijzonder wanneer er sprake is van een nog niet gemeld datalek, zodat wij er alles aan kunnen doen om het lekken van data zo snel mogelijk te stoppen.

In sommige gevallen kunnen wij niet (volledig) aan uw verzoek voldoen, bijvoorbeeld wanneer dit in strijd zou zijn met de wet.

Uw plichten

Om ons werk goed te kunnen uitvoeren hebben wij enkele gedragsregels opgesteld:

  • Aanwijzingen van SALTDerma medewerkers dienen opgevolgd te worden. Het niet naleven van de regels of het negeren van de aanwijzingen van het personeel door cliënten of bezoekers kan leiden tot een waarschuwing of de ontzegging van toegang tot de poli.
  • Medewerkers van SALTDerma en andere aanwezigen mogen niet ongevraagd gefilmd of gefotografeerd worden. Om te mogen filmen/fotograferen moet van tevoren (schriftelijk) toestemming worden gevraagd.
  • Agressie, geweld, intimidatie, belediging en discriminatie tegen SALTDerma of haar medewerkers wordt niet getolereerd. In geval van incidenten of ongewenst gedrag zullen passende maatregelen worden genomen.

Contact en vragen

Indien u vragen heeft of een verzoek met betrekking tot uw gegevens, kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. Deze is bereikbaar via mail (fg@salt.nl). Wanneer u bezwaar heeft tegen bepaalde informatie-uitwisseling, raden wij u aan dit als eerste te bespreken met uw behandelaar. Daarnaast kunt u dit bezwaar kenbaar maken via onze Functionaris Gegevensbescherming (fg@salt.nl).