“Fijn dat ik zo snel terecht kon”
Persoonlijke zorg

Vergoedingen

Bij SALTDerma gewoon verzekerd

Uw bezoek aan SALTDerma wordt net zo vergoed als een bezoek aan het ziekenhuis. Er zijn geen extra kosten aan verbonden. Vrijwel al onze behandelingen vallen onder de verzekerde zorg en worden vergoed door de zorgverzekeraar.
Houdt u wel rekening met het jaarlijks verplichte eigen risico.

Klik hier voor de uitleg van het facturatieproces.Vergoeding

De vergoeding van de zorgverzekeraar kan lager zijn dan de landelijk gebruikelijke tarieven. Vaak keert de zorgverzekeraar een gedeelte van het tarief uit. Het verschil tussen het gebruikelijke tarief en het door de zorgverzekeraar uitgekeerde bedrag is voor risico van SALTDerma (eigen bijdrage). Voor u ontstaan daardoor geen extra kosten.
Voor een consult of behandeling bij een specialist van SALTDerma betaalt u echter wel eerst uw eigen risico, indien u dit nog niet gebruikt heeft. Voor 2024 is het minimale eigen risico door de overheid vastgesteld op 385 euro, maar dit kunt u persoonlijk hoger hebben vastgelegd bij uw zorgverzekeraar.

DBC-systematiek

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ziekenhuizen/Zelfstandig Behandel Centra verplicht te werken volgens de DBC-systematiek. Een DBC staat voor diagnose behandel combinatie.
Op het moment dat een patiënt zich met een zorgvraag bij SALTDerma meldt, openen wij een DBC-traject. In dit traject leggen wij gaandeweg vast welke activiteiten zijn uitgevoerd om een diagnose vast te stellen en een aandoening te behandelen. Deze activiteiten kunnen bijvoorbeeld een gesprek met de specialist zijn, een onderzoek of een behandeling. Wij sturen een rekening voor het gehele DBC-traject naar de zorgverzekeraar, niet voor elke activiteit afzonderlijk.

Waarom kan er vooraf niet altijd een goede indicatie van de kosten worden gegeven?

Het is van tevoren niet mogelijk om vast te stellen wat de kosten van een DBC-traject zijn. Eerst dient de specialist de diagnose vast te stellen en te beoordelen welke onderzoeken en behandelingen er nodig zijn om u te helpen.

U betaalt bij ons nooit meer voor verzekerde zorg uit het basispakket dan uw zorgverzekeraar aan u vergoedt

SALTDerma levert ongecontracteerde zorg, dit betekent dat u de factuur in de meeste gevallen zelf ontvangt. Uiteraard heeft uw zorgverzekering een zorgplicht en zullen zij, afhankelijk van het soort polis dat u bij uw zorgverzekeraar heeft afgesloten de zorg volledig of gedeeltelijk vergoeden.

Naturapolis of Restitutiepolis?

Heeft u een restitutiepolis afgesloten? Dan zal uw zorgverzekering het totale factuurbedrag vergoeden voor zorg uit het basispakket.
Heeft u een naturapolis? Dan vergoedt uw zorgverzekeraar een gedeelte van het totale factuurbedrag (de percentages hiervan verschillen per zorgverzekeraar).
Bij een naturapolis betaalt u het door de zorgverzekeraar aan u vergoede bedrag aan Infomedics.

U ontvangt van uw zorgverzekeraar ook een afrekening specificatie waar het vergoedde bedrag op staat vermeld. Deze stuurt u naar SALTDerma zodat na verificatie het verschil aan u wordt kwijtgescholden.

Hebben wij zorg geleverd die wordt vergoed vanuit het aanvullende pakket, raadpleeg dan altijd uw polisvoorwaarden (zie onderstaand ‘Facturatieproces’).
Houd daarnaast wel rekening met uw eigen risico. Deze verrekening tussen u en uw zorgverzekeraar heeft geen invloed op het bedrag dat u dient te voldoen aan Infomedics.

Eigen risico

Er zijn twee soorten eigen risico: het verplichte eigen risico en het vrijwillige eigen risico.
Als u 18 jaar of ouder bent, moet u een deel van de zorg die valt onder de basisverzekering eerst zelf betalen. Dat deel heet het verplichte eigen risico. De hoogte van het verplichte eigen risico is wettelijk bepaald en bedraagt voor 2024 € 385,00 per persoon.

Naast het verplichte eigen risico kunt u bij uw zorgverzekeraar zelf gekozen hebben voor een vrijwillig verhoogd eigen risico. U betaalt dan het door u en uw zorgverzekeraar afgesproken bedrag per jaar. Dit bedrag komt bovenop het verplichte eigen risico en is voor uw eigen rekening.

Facturatieproces

 1. U heeft van Infomedics namens SALTDerma een rekening ontvangen.
 2. Dien de rekening direct in bij uw zorgverzekeraar.
 3. U ontvangt van uw zorgverzekeraar de uitkering van de rekening (afhankelijk van uw polis tussen 60% – 100%).
 4. Het eventueel door de zorgverzekeraar ingehouden (verplicht en vrijwillig) eigen risico wordt in mindering gebracht op het vergoede deel van de factuur.
 5. Maak het vergoede bedrag direct over naar Infomedics.
 6. Stuur bij voorkeur per e-mail en alleen als er verschil is tussen het vergoede bedrag en het factuurbedrag de afrekenspecificatie van uw zorgverzekering naar administratie@saltderma.nl of per post naar SALTDerma, Molenwerf 11, 1541WR Koog aan de Zaan.
 7. Het niet-vergoede deel (exclusief verplicht en vrijwillig) eigen risico van de zorgverzekeraar wordt na ontvangst van uw afrekenspecificatie door SALTDerma aan u kwijtgescholden.

Uitgebreide informatie over rekeningen vindt u op www.infomedics.nl.

Voor specifieke vragen kunt u bellen met de servicedesk van Infomedics (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 17.00 uur op
036-2031900.

Tot slot

Omdat wij van mening zijn dat u als patiënt niet de dupe hoeft te worden van de kosten van het niet vergoedde deel door uw zorgverzekeraar hebben wij gekozen om het niet vergoedde bedrag, indien van toepassing, aan u kwijt te schelden. Het verrekenen van uw (verplicht en vrijwillig) eigen risico heeft invloed op het door de zorgverzekeraar aan u uit te keren bedrag maar staat los van het door u te betalen bedrag voor de geleverde zorg aan de zorgverlener. Dit laatste noemen we het vergoedde bedrag. Het eigen risico heeft geen invloed op de vergoeding van uw zorgverzekeraar voor de geleverde zorg, wel op de uitkering aan u.

Voor medisch inhoudelijke vragen kunt u altijd contact met SALTDerma opnemen via info@saltderma.nl of telefonisch 088- 9100190.

Veelgestelde vragen

Omdat wij niet gecontracteerd zijn met uw zorgverzekeraar kunnen en mogen wij niet rechtstreeks declareren. Hierdoor ontvangt u de nota en dient u deze zelf in te dienen bij uw zorgverzekeraar voor vergoeding.

Omdat wij de facturering en het debiteurenbeheer uitbesteden ontvangt u de nota via Infomedics en niet via SALTDerma. De nota dient dan ook aan Infomedics te worden voldaan.

Stel u heeft een naturapolis en maakt (voor de eerste maal dit jaar) € 1000,00 aan medische kosten voor zorg die valt onder de basisverzekering. Omdat wij niet gecontracteerd zijn zal uw zorgverzekeraar, afhankelijk van uw polis en in dit voorbeeld 70% van de rekening aan u vergoeden. U heeft tevens gekozen voor een vrijwillig eigen risico van € 200,00 en u heeft uw (verplicht en vrijwillig) eigen risico nog niet aangesproken.

Factuurbedrag € 1.000,00
Vergoeding zorgverzekeraar (70%) € 700,00
Eigen risico € 385,00
Vrijwillig eigen risico € 200,00
Uitkering zorgverzekeraar aan u na verrekening (verplichte en vrijwillig) eigen risico € 115,00
U dient aan Infomedics te betalen € 700,00
Factuurbedrag € 1.000,00
Uw vergoeding van de zorgverzekeraar € 700,00
Kwijtschelding door SALTDerma € 300,00

Bij een restitutiepolis ziet hetzelfde rekenvoorbeeld er als volgt uit:

Het eigen risico heeft geen invloed op de vergoeding van uw zorgverzekeraar voor de geleverde zorg, wel op de uitkering aan u.

Factuurbedrag € 1.000,00
Vergoeding zorgverzekeraar (100%) € 1.000,00
Eigen risico € 385,00
Vrijwillig eigen risico € 200,00
Uitkering zorgverzekeraar aan u na verrekening (verplicht en vrijwillig) eigen risico € 415,00
U dient aan Infomedics te betalen € 1.000,00
Factuurbedrag € 1.000,00
Uw vergoeding van de zorgverzekeraar € 1.000,00
Kwijtschelding door SALTDerma is niet van toepassing € 0,00


De rekeningen van SALTDerma worden verzorgd door Infomedics.

Infomedics verzorgt voor SALTDerma de facturering en incasso. U ontvangt van Infomedics de rekening voor de verleende diensten. U betaalt deze factuur aan Infomedics. De inrichting van dit proces is volledig in overeenstemming met de huidige wet- en regelgeving, ook als het gaat om uw privacy.

Wij hanteren onderstaande betalingsvoorwaarden jegens u:

 1. Indien mogelijk mag Infomedics de rekening of een deel van de rekening incasseren bij uw zorgverzekeraar.
 2. De rekening dient altijd voor de vermelde vervaldatum door u aan Infomedics te worden voldaan.
 3. Indien de rekening niet op tijd is betaald dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. U ontvangt een herinneringsbrief. Mocht betaling binnen 15 dagen uitblijven dan brengen wij rente en kosten in rekening welke door u voldaan moeten worden.
 4. Infomedics heeft het recht om betalingen eerst in mindering te brengen op incassokosten en vervolgens op rente en tenslotte op het factuurbedrag.
 5. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort door een klacht over de rekening of het opzeggen van de behandelovereenkomst tussen u en uw zorgaanbieder.
 6. Mocht een bepaling van deze betalingsvoorwaarden niet van toepassing zijn, dan blijven de overige van kracht.

Buitenlandse patiënten

Indien u in het buitenland verzekerd bent dient u in het bezit te zijn van een geldige European Healthcare Insurance Card (EHIC-kaart).
Deze kaart dient u bij uw bezoek aan SALTDerma te tonen, zodat de behandelingen gedeclareerd kunnen worden.